İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

ERTESİ GÜN YİNE SAĞLIKLI VE HUZURLU İŞİNİN BAŞINDA OL!

Nilay Paralik İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi şirketimizin kurucularından Endüstri Mühendisi ve yetkili İSG uzmanı Nilay Nizam Paralik önderliğinde kurulmuştur.

Nilay Paralik Ltd. bünyesinde 2015 Temmuz ayı itibarı ile yetkili uzmanları, kaliteli ve zamanında hizmet anlayışı ile faaliyetlerine devam etmektedir.

Günümüzde Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’nde İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası 35/2008 sayılı yasa ile 14 Temmuz 2008’de kabul edilmiş, 2009’da yürürlüğe girmiş ve bu yasa ile İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda önemli gelişmeler yaşanmıştır.

İş sağlığı ve iş güvenliği, son yıllarda sıkça duyduğumuz, birçok talihsiz olayda ve görünmez kazalarda karşımıza çıkan ve artık hayatımızın her alanında farkındalık yaratan iki terimdir. Bu terimlerin tanımını ILO, OHSAS, SGK, ÇSGB gibi kuruluşlar farklı kelimelerle yapmıştır. Bizim için iş sağlığı ve güvenliği ise, tüm çalışanların ve işverenlerin ruhsal ve fiziksel açıdan “Ertesi gün yine sağlıklı ve huzurlu işlerinin başında olabilmeleridir.

”Şirketimiz İş Sağlığı ve Güvenliği Biriminin, İş Sağlığı ve Güvenliğinin kapsamının artırılması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, çalışanların sağlığının korunması ve geliştirilmesi, meslek hastalıkları ve iş kazalarının azaltılması becerisi ve yetkinliğine sahip olmak isteyen sizlere AB normlarında, en kaliteli hizmeti vermek ana hedefidir.

Riskleri en aza indirmek birincil taahhüdümüz ve müşterilerimize ilgili alanlarda artı değer kazandıracak eğitim ve sunumlarla bilgilerini güncel tutmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak bu alanda varoluş nedenimizdir.

HİZMETLERİMİZ

EĞİTİM

  • * Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
  • * Acil Durum Eğitimi
  • * Yangın ile mücadele ve tahliye eğitimi
  • * İlk Yardım Eğitimleri
  • * Hijyen Eğitimleri
  • * Kalite Yönetimi Sistemleri Eğitimi
  • * Taşeron İlişkileri Yönetimi

Konularında alanında uzman kişilerle eğitimler vermekteyiz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı

İşyerlerinde işin yürütülmesi esnasında oluşan tehlikelerden, çalışanların sağlığına zarar verecek şartlardan koruması ve daha insani koşullarda bir iş ortamı sağlamak için yapılan metotlu çalışmalara iş güvenliği denir. Bu işlerin sağlıklı yürütülmesi ve gerekli ortamların oluşturulmasında kanunlar çerçevesinde gerekli bilginin ve profesyonel hizmetin alınmasını sağlamak da iş sağlığı ve güvenliği uzmanları tarafından yapılır.

Birimimiz, İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının verdiği danışmanlık hizmetleri:
> Risk değerlendirme raporunun hazırlanması
> Acil durum eylem planlarının hazırlanması
> Tehlike ve risk değerlendirme tablolarının hazırlanması
> İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili personel eğitimleri
> Yangın ve ilkyardım konularında eğitimlerin verilmesi
> İş sağlığı ve güvenliği konusunda firmaların iç yönetmeliklerinin oluşturulması İşe göre kişisel koruyucu malzemelerin seçimi ve tedariki
> Tehlikeli bölgelerin planlanması
> Güvenlik ve sağlık işaretlerinin (İkaz-Uyarı, yön ve bilgilendirici levhalar) konumlandırılması ve kontrolleri
> İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili el kitaplarının hazırlanması
> Patlamalardan korunma dokümanlarının hazırlanması
> Patlayıcı, parlayıcı ve/veya kimyasal maddelerle çalışan firmalarda çalışma koşulları ve alınacak önlemlerin dökümanlarının hazırlanması
> Firmalardaki çalışmalarda kullanılan basınçlı kaplar, kazanlar, kompresörler ve kaldırma araçlarının teknik kontrolleri
> Çalışanların sağlıkları hakkında kontrol sağlamak
> Elektrik sistemlerinde topraklama ölçüm ve kontrollerinin yapılması
> Firmaların İş sağlığı ve güvenliğine dair yasal yükümlülüklerini yerine getirmesinin sağlanması

İş sağlığı ve güvenliği danışmanlığı almak, firmaların hedeflerine ulaşmalarında yardımcı olacak araç ve gereçlerin noksansız bulundurulması, iş alanlarının güvenliği, meslek hastalıklarının belirlenmesi ve önlemlerinin alınması için gerekli olan bütün bilgileri sağlarken iş veriminin ve rekabet gücünün artmasını da sağlayacaktır.

RİSK DEĞERLENDİRME

İş sağlığı ve güvenliği yasasının amacı işyerinde ve işte çalışanların sağlık, güvenlik ve refahının sağlanması ve iyileştirilmesi için alınacak önlemleri belirlemektir. Bu yasaya bağlı olarak işverenlerin yaptıracağı risk değerlendirmesi, işyerinde varolan veya dışardan gelebilecek tehlikelerin çalışanlara, işyerine ve çevresine verebileceği zararın ve bunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla yapılması gereken çalışmalardır. Bu çalışmalar bir rapor olarak işverene sunulur.

> İşveren veya işverenler tarafından iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları için çalışanlardan bir temsilci veya ekip atanması

> İSG uzmanı ve İSG temsilcileri ile genel verilerin toplanması


> Mevcut Durum Önverilerinin tanımlanması

> Tehlikelerin tanımlanması


> Risk altındaki insanların tanımlanması

> Risklerin değerlendirmesi ve riskin kabul edilebilirliğine dair kararların alınması

> Mevcut tedbirlerin değerlendirilmesi ve koruyucu tedbirlerin alınması için öneriler

> Genel değerlendirme (meslekere ve mekanlara göre) bölümlerinden oluşur.

> Risk değerlendirme raporunun sonuçlarına göre işyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlayacak çalışmalar

> İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirler

> İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar

> İşyerinde meydana gelen ancak ölüm yada yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışmalar risk analiz raporunda yer alır.

PERİYODİK KONTROL

Basınçlı Kaplar için Periyodik Test ve Kontroller

İş araç, gereç ve ekipmanlarının bakım, onarım ve periyodik kontrolleri, imalatçı verileri ile ulusal ve uluslararası standartlarda belirlenen aralıklarda ve kriterlerde yapılır. İş ekipmanlarının periyodik bakımları (günlük, haftalık, aylık, yıllık ve benzeri), ilgili standartlarda belirlenen veya imalatçının belirlediği şekilde, imalatçı tarafından yetkilendirilmiş servislerce veya işyeri tarafından görevlendirilmiş kişilerce yapılır. Periyodik bakım ve onarımlar imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır ve risk değerlendirme raporunda mutlaka yer alır.

Kaldırma-İletme Araçları için Periyodik Test ve Kontroller

Kaldırma – İletme Araçlarının periyodik test ve kontrollerinin amacı, iş yerinde kullanılacak ekipmanların sağlık ve güvenlik ile ilgili uyulması gereken asgari şartları belirlemektir. İş ekipmanının güvenliği, kurulum ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda, çalışma şeklinde değişiklikler, kazalar, doğal olaylar veya ekipmanın uzun süre kullanılmaması gibi şartlara bağlı olduğunda; ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde, periyodik bakım gözönünde bulundurulmaksızın, bakım-onarım, test ve kontroller yetkili kişiler tarafından yeniden yapılmalı ve belgelendirilmelidir. İş ekipmanında arıza tesbit edildiği durumlarda; arızanın zamanında giderilmesi, sağlık ve güvenlik koşullarının korunması için periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce gerekli bakım-onarım ve kontrollerin yapılması sağlanmalıdır.

İç Ortam Ölçümleri

İş sağlığı ve güvenliği mevzuat şartları kapsamında İş hijyeni, ses, termal konfor, aydınlatma, titreşim, radyasyon kimyasala maruz kalma, biyolojik tehlikeler gibi ölçüm, test ve analizleri gereken tehlikelerin raporlanması faaliyetlerinin ulusal veya uluslararası mevzuatlara göre değerlendirilmesi yapılmaktadır. Nilay Paralik İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi, tüm deney çalışmalarını, konusunda uzman laboratuvarlara yaptırmaktadır. Müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak seviyedeki çalışmalarımızın bir kısmı kendi bünyemizde bir kısmını uluslararası yeterliliğe sahip laboratuvarlarla tamamlıyoruz. Bu çalışmalar, yasal kurallara bağlı, müşteri bilgilerinin gizlililiği, tarafsızlığı ve güveniliği ilkeleri ile yaptırılıp, arşivlemektedir.

ACİL DURUM EYLEM PLANI

Acil durumlarda çalışanların, müşterilerin ve ziyaretçilerin, o an orada bulunan her türlü canlının etkileneceği, ölüm ve ciddi yaralanmalara neden olacak ve işin durmasına sebep olacak durumların önüne geçilmesi için hazırlanan çalışma planıdır. İş yeri faaliyetlerinin aksamaması, fiziksel ve çevresel olarak zarar görmemesi, tesisin mali değerinin zarar görmemesi veya bozulmaması, firmanın toplum içinde ve iş dünyasında itibarının zedelenmemesi ve istem dışı durumları önlemek için önceden acil durum eylem planı geliştirmek ve uygulamak zorundadır. Karşılaşabilecek acil durumlar; yangın, deprem, tehlikeli madde patlamaları, sel ve su baskınları, aşırı sıcak ve soğuk durumlar, sabotaj, toplumsal olaylar gibi durumlar acil önlem alınması gereken durumlardır.

Acil Durum Eylem Planları;

> İşyerinde oluşabilecek her türlü riske karşı acil durumların belirlenmesi

> Bu acil durumlarda alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi

> Acil durumlarda nasıl davranılacağının periyodik olarak tatbikatının yapılması ve eğitiminin verilmesi

> İlkyardım, yangın, tahliye, gibi durumlarda nasıl bir yöntem izleneceği ve çalışanların tahliyesi hakkında raporlar hazırlanması

> İşyerine ait acil durum planlarının belgeler halinde sunulması

> Acil durumlarda müdahale edecek ekiplerin belirlenmesi ve eğitilmesi çalışmalarını içermektedir.

PLANLI DAVRANMAK HAYAT KURTARIR.

Şirketlerin taşeron kullanmasının nedeni iş yüklerinin aza indirgenmesidir. Ancak yasalarımız hem asıl işverene hem de alt işverene hemen hemen aynı yükümlülükleri yüklemiştir. Özellikle piyasalardaki rekabet pek çok işletmeyi dışarıdan hizmet satın almaya yöneltmektedir. İşletmelerin böyle bir strateji izlemesinin temel nedeni, maliyetlerini düşürerek öz kaynaklarını ana yetkinlik alanlarına yönlendirerek daha da güçlenmektir. Çeşitli hizmetlerin başka şirketlerden alınmasını tanımlayan bu yöntem, "taşeron” (outsourcing) olarak adlandırılmaktadır.Taşeron kullanımı işletmelerin ana yetkinlik alanları dışında kalan sınırlı düzeyde değer katan yardımcı işleri veya yüksek uzmanlık gerektiren işleri kapsamaktadır.

Nilay Paralik İş Sağlığı ve Güvenliği Biriminin hedefi, İşyerlerinde taşeron ilişkilerinin doğru kriterlere uygun olarak etkin ve verimli bir şekilde yönetebilmesine ilişkin temel teknikleri, yöntemleri ve sektörel deneyimleri aktarmak ve her düzeydeki yöneticilere ve insan kaynakları yöneticilerine, bu alanda asgari düzeyde bir donanıma sahip olmalarını sağlamaktır.

Büyük veya küçük ölçekli işletmelerin taşeronla iş yapma isteğini artıran birçok neden var. Anahtar teslim projelerin varlığı, soyut hizmetler sektöründe bir çok firmanın alt işverenleri ile birlikte bütünsel kararlar almaya başlamasına ve çalışmalarına yön vermesine neden olmuştur. Diğer bir yaklaşım ile belirli büyüklükten sonra aşırı kapasite, işçi maliyetlerinin artması, yanlış yönetim kararları, şirket içi iletişimsizlik ve koordinasyon eksikliği gibi ekonomik olmayan sorunlarla baş edebilmek, yeni yatırımlara rahat rahat cesaret edebilmek ve şirket geleceği için olumlu hareketler için ölçülebilir ve denetlenebilir alt işveren kurumlar tercih edilebilir oldu. Küçük işletmeler daha profesyonel bir yönetim organizasyon kurulumu, doğru yetki devri ve performans değerleme gibi kurumsallaşma yolunda yine alt işletmelere başvurmaktadır.

Alt işveren (taşeron) ile çalışmayı uygun gören kurumlar; belli bir ücret karşılığı daha yüksek verimlilik, daha kısa tedarik süreleri, daha yüksek kârlar, daha yüksek müşteri bağlılığı, daha düşük envanterler gibi hayati fonksiyonlar için dış kaynaklardan efor ve ortaklık temin etme yolunu seçmiş olurlar.

Taşeron kullanma ile sektörlerin büyümesine paralel çeşitli hukuksal kurallar ve yükümlülükler de geliştirilmektedir. İş yasası çerçevesinde asıl işverenin taşeron işverenle ilişkisi ve taşeron işçilere karşı yasal yükümlülükleri; Taşeron Denetim Sistemi ve Raporlanması, İşlerin Zamanında Bitmesi ve Marka Değerinin Korunmasının Sağlanması, Projelerin Denetim ve Güvenle Güçlendirilmesi gibi birçok denetleme yönetimi ile ana işverenle alt işveren ortaklıkları sürdürülebilir oluyor.

İş sağlığı ve güvenliği açısından, ana işveren de alt işverende tüm çalışanlar, ziyaretçiler ve çevreye verebileceği zarar-ziyandan ayni derecede sorumludur. Bu nedenle işyeri için dıştan alınacak hizmetin konusunda uzman veya ehil kişiler tarafından yapıldığından emin olunmalı ve yetki belgeleri taşeron sözleşmelerinde yer almalıdır.

Bizden danışmalık hizmeti alan firmalarımıza hem taşeron ilişkileri yönetimi konusunda gerekli tüm bilgi, rapor ve eğitimi hemde yasal mevzuatlar doğrultusunda taşeron sözleşmelerini hazırlıyoruz.

İŞİN VERİMLİLİĞİ İÇİN ÖNCE İNSAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ…

ÖNEMLİ KAVRAMLAR

İŞ Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Nedir?

İş sağlığı ve güvenliği, 'İSG' kanun, yönetmelik ve tebliğler ile çalışanların korunmasını sağlamaya yönelik inceleme ve uygulamalar bütünüdür. İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacı ile güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken tedbirler dizisine “İş Güvenliği” denir.

KKTC İŞ Sağlığı ve Güvenliği Yasal Mevzuatı (PDF)

Tehlike nedir?

Tehlike, bir şeyin zarar verme potansiyelidir. Çalışanların ve diğer kişilerin sağlıklarının bozulması, yaralanmaları veya ölümlerine sebep olabilecek potansiyel risk kaynağıdır. Tehlike; insanları, eşyaları, süreçleri etkileyebilir; kazalara, sağlık sorunlarına, kayıplara ve makinelerde hasarlara neden olabilir.

Risk nedir?

Risk etki ve olasılığın bileşimidir. Mesleki risk, bir tehlikeye maruz kalma sonucunda bir sakatlık ya da hastalık geçirme olasılığını ve ortaya çıkacak sakatlık ya da hastalığın şiddetini ifade eder.

Neden Risk Değerlendirmesi yaptırmalıyım?

Mesleki Risk Değerlendirmesi’nin başlıca amacı çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumaktır.Risk değerlendirmesi, işle ilgili aktivitelerin çalışanlara ya da çevreye zarar verme olasılığının asgariye indirilmesine yardımcı olur.

Risk değerlendirmesi, işinizin rekabet gücünü ve etkinliğini korumanızı sağlar. Sağlık ve güvenlikle ilgili kanunlara göre tüm işverenler düzenli olarak risk değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür.

İsg eğitimleri, Risk analizi hizmeti, Ortam Ölçümü ve Patlamadan korunma dökümanı gibi çeşitli alanlarda uzman personelimizden detaylı bilgi alabilirsiniz.